Powered by Birikim Bilgisayar

 

 

e-Defter

e-Defter Nedir ?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

e-Defter ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve zaman damgası ile imzalayabilmenizi sağlayan bir sistemdir.
 
Akınsoft e-Defter çözümü ile, 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabildiği e-defter uygulaması ile Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde hazırlayabilirsiniz.
 
Akınsoft e-Defter çözümü ile, defterlerin oluşturulması aşamasında kayıtlardaki hata ve eksiklikleri bulabilir ve bunların raporlanması sayesinde oluşabilecek sorunları önceden önleyebilirsiniz.
 
Defter basımı için gerekli olan kâğıt, basım ve tasdik yükümlülükleri, toner/kartuş tasarrufu sağlayabilir; e-Defter uygulamasıyla baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş masraflarından tasarruf elde ederken işgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi fiziksel operasyonel maliyetlerden de tasarruf sağlayabilirsiniz.
 
Denetimler ve kurumlar arası bilgi paylaşımı için ortak bir format ve standart sayesinde; tüm e-defter kayıtlarınızın dijital ortamda saklanması sağlanarak; geleceğe güvenle taşımanızı sağlayarak denetim süreçlerinde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Uzaktan erişim avantajı ile e-Defter, işinizi yer ve zamandan bağımsız yönetmenizi mümkün kılabilirsiniz.
 
Kâğıt kullanımının azalması nedeniyle ağaçlarımız kurtulabilir ve ülkemizin doğal kaynaklarına katkıda bulunabilirsiniz.

e-Defter Mimarisi

 • E-Defter dosyaları ilgili kılavuzlarda belirtilen standartlar ve formata uygun biçimde hazırlanır.
 • Hazırlanan dosya “defter” şema yapısında öngörülen alana yerleştirilir.
 • Oluşturulan “defter” dosyası mühürlenir ya da imzalanır. (Bu şekilde oluşturulan dosya, mükellefin beratının aldıktan sonra defter olarak saklamak zorunda olduğu dosyadır. Ancak bu dosyanın defter olarak geçerli sayılabilmesi için e-defter beratının alınması zorunludur.)
 • Mühürlenen ya da imzalanan “defter” dosyasının belli bilgileri alınarak “berat” dosyası oluşturulur.
 • Berat dosyası mühürlenir ya da imzalanır.
 • Mühürlü ya da imzalı berat dosyası paketlenir.
 • Hazırlanan paket www.edefter.gov.tr adresinde bulunan e-Defter Uygulamasına giriş yapılarak yüklenir.
 • Berat dosyası Gelir İdaresi Başkanlığı mali mührü ile de mühürlenerek indirilecek biçimde defter sahibinin erişimine açılır. (Erişime açılan e-defter beratı ile imzalı veya mühürlü defter dosyası birlikte elektronik ortamda muhafaza edilecektir.)

e-Defter Avantajları

 • Noter tasdik ücreti ödemenize gerek kalmaz.
 • Arşivleme masrafı bulunmamaktadır.
 • Kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir.
 • Kağıt maliyetinden tasarruf ettirerek doğayı korumanızı sağlar.

Hangi Defterler e-Defter olarak tutulabilir ?

 • Yevmiye defteri
 • Büyük defter (Defter-i Kebir)

e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir ?

Gerçek ve tüzel kişiler e-defter uygulamasından yararlanabilir. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
 • Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,
 • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

e-Defter başvuru işlemleri nasıl yapılır ?

Elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. Gerek görülmesi halinde aşağıdakilere ilaveten teknik bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.

 • www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan "Elektronik Defter Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"nin imzalı aslı,
 • Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
 • Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,

Akınsoft'ta e-Defter

 • e-Arşiv Fatura, tüm faturalarınızı e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflerle son kullanıcılara, elektronik ortamdan gönderme imkanı sağlayan sistemdir.
 • Akınsoft'ta e-Arşiv Fatura işlemlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz.
 • Akınsoft e-Arşiv Fatura çözümü ile; 10 yıl boyunca elektronik ortamda saklanan faturalarınıza istediğiniz zaman kolayca ulaşabilir; yüzlerce dosyanın arasında, zaman ve mekan sınırı olmadan arama, zaman ve zahmetinden kurtulabilirsiniz.
 • Akınsoft e-Arşiv Fatura çözümü ile; faturalarınızı daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Böylece, personel zamanından da tasarruf edebilirsiniz.
 • Fatura göndermek için karşınızdaki şirketin e-Fatura’ya kayıtlı olması, hatta muhatabınızın şirket olması zorunlu değil. Son kullanıcılara da e-Arşiv Fatura ile fatura gönderebilirsiniz.
 • Kâğıt fatura kullanımı sırasında harcanan işgücü yaklaşık 6’da 1’e düşer; e-Arşiv Faturayı arşivlemek için yer ayırmaktan maliyet avantajı sağlarken, operasyonel yükünüzü azaltır; kâğıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat vb. masraflardan kurtulabilirsiniz.
 • e-Arşiv Faturalarınızın elektronik postalarda olduğu gibi taslak halde de düzenlenmesini ve elektronik posta yoluyla gönderebilirsiniz.
 • Kâğıt kullanımının azalması nedeniyle ağaçlarımız kurtulabilir ve ülkemizin doğal kaynaklarına katkıda bulunabilirsiniz.